Vil fjerne priskontrollen på skogeiendommer

I går kom forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om endringer av priskontrollen.

– Skogeierforbundet er tilfreds med at priskontrollen for rene skogeiendommer er foreslått opphevet, sier Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund. 

Les mer »


Øystein Aagesen i Statskog fratrer stillingen

Etter snart 11 år som administrerende direktør i Statskog, har Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning. Han fratrer 1. august.

Les mer »


Ny skogbruksleder i Indre Hordaland

Vestskog SA har tilsatt Torbjørn Flaat fra Evje som ny skogbruksleder i Indre Hordaland. 

Les mer »


Overrakte veikart for grønn konkurransekraft

Verdikjeden Skog- og Tre overrakte i går sitt Veikart for grønn konkurransekraft. Innspillet blir dermed en del av Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Les mer »


Skattefritak må også gjelde sameier

Riksskattenemdna har vedatt at sameier skal skatte av erstatninger ved frivililg vern. Dette undergraver frivillig vern-ordningen, mener Norges Skogeierforbund. Skogeierforbundet ber Klima- og miljødepartementet endre lovverket, slik at også sameier omfattes av skattefritaket. 

Les mer »


Gammelskogen øker jevnt og trutt

Landsskogtakseringen ved NIBIO har i snart 100 år kartlagt Norges skogressurser. Nye tall viser en dobling eller mer i andelen gammel skog i perioden 1996-2012. Mengden død ved har i samme periode økt med 45 prosent, fra 57 til 82,8 millioner kubikkmeter.

Les mer »


Husk fristene i Tomtefesteloven

Har du festetomter, og ønsker å kreve forhøyet festeavgift etter tomteverdi, er det viktig å være klar over tidsfristene i tomtefesteloven. Oversittes tidsfristene, har toget gått for å kreve at tomteverdien legges til grunn. Da er det kun justering etter konsumprisindeksen som gjelder.

Les mer »


Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned

Sykdommen borreliose har økt de siste 20 årene. Mange setter økningen i sammenheng med økende bestander av hjortedyr (rådyr, hjort og elg), som er vertsdyr for flåtten - som sprer sykdommen. Nå viser nye analyser at økningen i antallet hjortedyr ikke er stor nok til å forklare økningen alene.

Les mer »


Stor interesse for planting av furu

Om lag 100 skogeiere og ansatte i andelslaget deltok på Glommen Skogs fagdag om planting av furuskog. Furusymposiet satte søkelyset på hele kjeden, fra frøet i bakken via skjøtsel til det ferdige produktet. 

Les mer »


Vil bygge Nordens største malingsanlegg

Gausdal Bruvoll SA har inngått avtale med svenske IK Teknik om bygging av Nordens største og mest avanserte malingsanlegg for utvendig kledning.

Les mer »


Hunton bygger ny fabrikk på Gjøvik

Hunton Fiber AS har nylig besluttet å etablere en ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik.

Les mer »


Det plantes stadig mer

Det ble levert drøye 32,4 millioner skogplanter fra norske skogplanteskoler i 2015, det er en økning på nesten 4,4 prosent fra året før. – Det bør fortsatt være en målsetning om høyere plantetall i Norge, sier Øyvind Meland Edvardsen, leder for Skogfrøverket.

Les mer »