Skog og klima – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skog og klima

FNs klimapanels 5. hovedrapport viser at det ikke er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader uten økt produksjon, uttak og bruk av fornybart trevirke.

Klimatrusselen er en av vår tids største globale utfordringer. Det har lenge vært bred internasjonal enighet om at temperaturøkningen må begrenses til 2 grader, sammenlignet med førindustriell tid. FNs klimapanel konkluderer med at klimagassutslippene må ned med 40-70 % innen 2050, og at karbonnegative løsninger vil kunne bli nødvendige i stort omfang fra midten av århundret for å nå dette målet.

Utfordringen er formidabel. Omtrent 80 % av den globale energibruk er basert på bruk av fossile energikilder. I framtida må energibehovet dekkes på en annen måte.

Alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på forutsetter økt hogst og økt bruk av biomasse globalt. Avvirkningen er forutsatt å øke med 51-200 prosent. Scenariene som er i tråd med 2-gradersmålet innebærer så mye som en seksdobling av bruken av bioenergi.

De karbonnegative løsningene som FNs klimapanel trekker fram som aktuelle, er skogplanting, Bio-CCS (fangst og lagring av CO2 ved forbrenning av biomasse), og bruk av biokull som jordforbedrende tiltak. Skogen vil være viktig for å kunne realisere disse mulighetene.

Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» dokumenterer hvilken avgjørende rolle skogen må spille på veien mot lavutslippssamfunnet.

De tiltakene som er vurdert i Miljødirektoratets rapport gir grovt sett et redusert klimagassutslipp på snaut 0,5 tonn CO2 per kubikkmeter (m3) brukt trevirke.

Framskrivningene til Miljødirektoratet viser at et bærekraftig skogbruk, der klimaforlikets signaler om planting av skog på nye arealer, tettere planting, gjødsling og skogplanteforedling også er fulgt opp, vil øke karbonlageret i skog med omtrent 1,5 milliarder tonn CO2 fram til 2100.

Les mer om skog, skogbruk og klima her.