Klimautfordringen – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klimautfordringen

Klimatrusselen er en av vår tids største globale utfordringer. Det har lenge vært bred internasjonal enighet om at temperaturøkningen må begrenses til 2 grader, sammenlignet med førindustriell tid. Etter den nye klimaavtalen fra Paris skal det også tilstrebes å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader

Klimautfordringen

FNs klimapanels 5. hovedrapport er tydelige på at det er de akkumulerte klimagassutslippene (historiske og framtidige) som er avgjørende for å kunne stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som begrenser den globale oppvarmingen til 2 grader. Skal en nå dette 2-gradersmålet, kan det akkumulerte utslippet ikke overstige 2900 milliarder tonn CO2. 2/3 av denne «kvoten» er sluppet ut fram til nå. Med dagens utslippsnivå blir den resterende «kvoten» brukt opp i løpet av 20-25 år.

FNs klimapanel konkluderer derfor med at klimagassutslippene må ned med 40-70 % innen 2050, og at karbonnegative løsninger vil kunne bli nødvendige i stort omfang fra midten av århundret.

Slik utslipp defineres av FNs klimapanel, oppstår utslipp når CO2 som tidligere har vært stabilt lagret, tilføres naturens eget CO2-kretsløp. Dette skjer ved forbrenning av fossile ressurser og avskoging. Temporær omplassering av karbonet i det naturlige CO2-kretsløpet, noe som oppstår blant annet ved hogst, regnes ikke som utslipp i denne sammenheng og påvirker dermed ikke de kumulative utslippene.

Det er ikke er mulig å fjerne alle utslipp av drivhusgasser som metan og lystgass. Utslippene av CO2 må derfor ikke bare fjernes. De må bli negative. Skal en nå 2-gradersmålet er det således beregnet at CO2-utslippene må reduseres med hele 130 prosent.

Utfordringen er formidabel. Omtrent 80 % av den globale energibruk er basert på bruk av fossile energikilder. I framtida må energibehovet dekkes på en annen måte.