Vil rendyrke samvirkestrategien - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil rendyrke samvirkestrategien

– Vi har i over to år stått i en spagat og ikke vært helt sikre på om vi skulle fortsette å være en samvirkebedrift, eller om vi skulle bli en ren kommersiell virksomhet. Nå […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Allskogs administrerende direktør var krystallklar i sitt innlegg som han holdt på tirsdag kveld, i forkant av andelslagets årsmøte i dag, onsdag 24. april 2019.

– Vi har i to år stått ubesluttsomme i et veiskille der vi ikke har vært sikre på om vi skulle fortsette som en samvirkebedrift eller om vi skulle rendyrke en kommersiell konkurransestrategi. Denne situasjonen har vist seg uholdbar og har også skapt interne spenninger i laget. Etter hvert ble derfor helt klart at vi måtte ta et strategisk valg og bli tydelig på hva vi vil være for framtida. Vi har derfor besluttet at Allskog framover vil rendyrke en samvirkestrategi, sa han.

Like og kjente priser

Ifølge Furberg er den nye strategien allerede i ferd med å bli innarbeidet i Allskogs praktiske og strategiske arbeid, og Furberg pekte selv på noen konsekvenser han mener følger av et slikt strategisk vedtak.

– Det første, og trolig viktigste, er at vi våre priser på tømmerkjøp må være like og kjent for alle medlemmene i andelslagene framover. Det betyr i praksis at Allskog heretter ikke kommer til å delta i en priskonkurranse om tømmeret med andre aktører. Vi tilbyr den samme grunnprisen til alle. Ut over det kommer vi ikke til å gjøre noen ting for å «vinne» en drift, slo Furberg fast.

Påta seg alle drifter

Et annet poeng, som han mente var viktig for å vise at Allskog er en samvirkebedrift og tar samvirkeprinsippet på alvor, er at de kan og vil påta seg drifter av alle slag innenfor hele sin geografi.

– Dette er dessverre ingen selvfølge hos alle våre konkurrenter. Noen ønsker bare å skumme fløten og ta de enkleste og beste driftene som gir størst mulig avkastning. Da blir det vi, som ansvarlig samvirkebedrift som må sørge for at alle som ønsker å hogge tømmer får tilbud om dette, sa han.

Den tredje pilaren i den nye samvirkestrategien var, ifølge Furberg, å drive en engasjert og høyprofilert næringspolitikk.

– Oppsummert betyr dette at vi i framtiden skal drive med overskudd, men vi skal begrense overskuddet i andelslaget, sa Furberg. Når vi har landet på en så tydelig samvirkestrategi er det fordi vi mener det er dette som tjener skogeierne best. Tilbakemeldingene vi har fått så langt tyder også på at den nye strategien har blitt godt mottatt, sa han.

Ny prisstrategi

Furberg gikk deretter mer detaljert inn på den nye prisstrategien for tømmerkjøp, som Allskog allerede har lagt om til. Dette handler konkret om at de har redusert antall prisområder innenfor sin geografi til to. I tillegg har de økt prisene på de fleste sortimenter og samtidig redusert forskjellene i tømmerprisene mellom de ulike områdene, slik at alle skogeiere skal få tilnærmet det samme pristilbudet for sitt tømmer. Til slutt har de også redusert spennet i de marginene Allskog sitter igjen med etter å ha gjennomført tømmersalg i de ulike regionene.

Industrien er positive

Noe av bakteppet for at Allskog tør å satse på en samvirkestrategi i et konkurranseutsatt marked, forklarte Furberg deretter, er at industrien i Allskogs område har uttalt at de ønske å ivareta Allskog som et stort og dominerende selskap på tømmerleveranser i området.

Industrien har innsett at det er gjennom Allskog de får det største leverte tømmervolumet, og at vi også bidrar til de meste aktive skogeierne i området, noe som på lang sikt også er viktig for den framtidige tømmerleveransen, sa han.

– Vi kunne risikert at industrien ville starte en splitt og hersk-strategi, fortsatt han, men fortalte at Allskog har fått til en enighet med ledende industriaktører om at selskapet skal opprettholde sin markedsandel fra 2018-nivå overfor industrien framover.

Vil utfordres av konkurrentene

– Hvor lenge en slik strategi og velvilje vil vare, gjenstår naturligvis å se, og vi må være åpne for også å revurdere vår strategi dersom det viser seg at industrien begynner å prioritere å spille oss ut mot våre konkurrenter i sine tømmerkjøp og prissetting, understreket Furberg.

– La meg samtidig understreke at vi i Allskog ikke er lojale mot industrien for industriens del, men for skogeiernes del. En lokal industri er helt avgjørende for å kunne holde prisnivået på tømmeret overfor skogeierne, poengterte han.

Helt uten reservasjoner rundt den nye strategien var Furberg likevel ikke.

– Vi er klar over at det vil bli krevende å konkurrere med like og kjente priser. Allskog fraskriver seg med dette alle konkurransevåpen knyttet til pris, samtidig som vi vet at konkurrentene fortsatt kommer til å bruke dette aktivt i kampen mot oss, sa han. Derfor må vi være på vakt og være villige til å snu oss raskt dersom situasjonen skulle kreve det av oss. Men foreløpig har vi altså stor enighet om at vi vil tilbake til røttene og styrke vår posisjon gjennom en klar samvirkestrategi, slo han fast.

Reaksjonene fra spørrerunden etter Furbergs innlegg tirsdag og generaldebatten onsdag tyder på at strategien om å rendyrke samvirkeideologien har blitt godt mottatt i alle fall av årsmøtedelegatene i Allskog.